Search This Blog

Friday, 27 February 2015

Bắc Hành Tạp Lục 北行雜錄


Chuyến đi (06/05/1813 - 27/10/1813)

001 Long Thành cầm giả ca 龍城琴者歌
002-003 Thăng Long 昇龍
004 Ngộ gia đệ cựu ca cơ 遇家弟舊歌姬 
005 Giáp thành Mã Phục Ba miếu 夾城馬伏波廟
006 Quỷ Môn Quan 鬼門關
007 Lạng thành đạo trung 諒城道中
008 Lưu biệt cựu khế Hoàng 留別舊契黃
009 Nam Quan đạo trung 南關道中 
010 Trấn Nam Quan 鎭南關 
011 Mạc phủ tức sự 幕府即事
012 Minh Giang chu phát 明江舟發 
013 Hoàng Sào binh mã 黄巢兵馬 
014 Ninh Minh giang chu hành 寧明江舟行
015 Vọng Quan Âm miếu 望觀音廟
016 Tam Giang khẩu đường dạ bạc 三江口塘夜泊 
017 Thái Bình thành hạ văn xuy địch 太平城下聞吹笛
018 Chu hành tức sự 舟行即事
019 Thái Bình mại ca giả 太平賣歌者 
021 Đề Đại Than Mã Phục Ba miếu 題大灘馬伏波廟
024 Thương Ngô tức sự 蒼梧即事
025 Thương Ngô mộ vũ 蒼梧暮雨
026-040 Thương Ngô Trúc Chi ca 蒼梧竹枝歌
041 Ngũ nguyệt quan cạnh độ 五月觀競渡
042 Dương Phi cố lí 楊妃故里  
046 Quế Lâm Cù Các Bộ 桂林瞿閣部
047 Quế Lâm công quán 桂林公館
048 Đề Vi Lư tập hậu 題韋盧集後 
049 Quá Thiên Bình 過天平
053-054 Tương Đàm điếu Tam Lư đại phu 湘潭弔三閭大夫  
055 Phản Chiêu hồn 反招魂
056 Biện Giả 辯賈  
057 Trường Sa Giả Thái Phó 長沙賈太傅
058-059 Sơ thu cảm hứng 初秋感興 
060 Sở vọng 楚望
061-062 Lỗi Dương Ðỗ Thiếu Lăng mộ 耒陽杜少陵墓
063 Tương Âm dạ 湘陰夜  
064 Đăng Nhạc Dương lâu 登岳陽樓
070 Tín Dương tức sự 信陽即事
071 Ngẫu hứng 偶興  
072 Độ Hoài hữu cảm Hoài Âm Hầu 渡淮有感淮陰侯
073 Độ Hoài hữu cảm Văn Thừa Tướng 渡淮有感文丞相  
074 Hà Nam đạo trung khốc thử 河南道中酷暑
081 Trở binh hành 阻兵行 
083 Đồng Tước đài 銅雀臺  
084 Thất thập nhị nghi trủng 七十二疑冢
085 Lạn Tương Như cố lí 藺相如故里
086 Hàm Đan tức sự 邯鄲即事
088 Liêm Pha bi 廉頗碑
089 Tô Tần đình 蘇秦亭 (I)
090 Tô Tần đình 蘇秦亭 (II) 
091 Dự Nhượng kiều chủy thủ hành 豫讓橋匕首行  
092 Dự Nhượng kiều 豫讓橋
093 Kinh Kha cố lí 荊軻故里  
096 Kì lân mộ 麒麟墓
097 Yển Thành Nhạc Vũ Mục ban xứ 郾城岳武穆班處


Chuyến về (16/11/1813 - 18/05/1814) 

020 Sơn Đường dạ bạc 山塘夜泊 
082 Kê Thị Trung từ 嵇侍中祠 
098 Ðông lộ 東路 
099 Quản Trọng Tam Quy đài 管仲三歸臺
104 & 105 Sở Bá Vương mộ 楚霸王墓
106 Liễu Hạ Huệ mộ 柳下惠墓
109 Từ Châu đê thượng vọng 徐州堤上望
115 Nhạc Vũ Mục mộ 岳武穆墓 
116 & 117 Tần Cối tượng 秦檜像 
118 & 119 Vương Thị tượng 王氏像 
120 An Huy đạo trung 安徽道中
121 Đào Hoa đàm Lí Thanh Liên cựu tích 桃花潭李青蓮舊跡
122-123 Đào Hoa dịch đạo trung 桃花驛道中
124 Tiềm Sơn đạo trung 潛山道中
125 Tây Hà dịch 西河驛
126 Sở kiến hành 所見行
127 Quảng Tế kí thắng 廣濟記勝  
128 Đồ trung ngẫu hứng 途中偶興
129 Hoàng Châu trúc lâu 黃州竹樓
130 Hoàng Mai sơn thượng thôn 黃梅山上村 
131 Hoàng Mai đạo trung 黃梅道中
132 Chu phát 舟發 


No comments:

Post a comment