Search This Blog

Tuesday, 3 March 2015

Sứ trình Nguyễn Du (1813-1814)


Chuyến đi
06-04 Quý Dậu (06-05-1813): đi qua ải Nam Quan
08-04 Quý Dậu: Ninh Minh Châu
02-05 Quý Dậu: thành phủ Ngô Châu
05-06 Quý Dậu: Quế Lâm tỉnh Quảng Tây
18-07 Quý Dậu: Toàn Châu, Trường Sa tỉnh Hồ Nam
27-07 Quý Dậu: huyện Gia Ngư tỉnh Hồ Bắc
30-07 Quý Dậu: Vũ Xương tỉnh Hồ Bắc
09-08 Quý Dậu: từ Hán Khẩu ra đi
22-08 Quý Dậu: ra khỏi địa phận huyện An Dương tỉnh Hà Nam
21-09 Quý Dậu: đến trạm Từ Châu tỉnh Trực Lệ, sau đó đi qua Bảo Định để lên Bắc Kinh
01-10 Quý Dậu (27-10-1813): đến Bắc Kinh

  
Chuyến về

21-10 Quý Dậu (16-11-1813): từ Bắc Kinh khởi hành về nước
02-11 Quý Dậu: về đến thành Cảnh Châu, thuộc tỉnh Trực Lệ, sau đó qua Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, rồi qua tỉnh An Huy xuống Hồ Bắc
11-12 Quý Dậu: Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc
25-12 Quý Dậu: từ huyện Gia Ngư tỉnh Hồ Bắc đi đến huyện Lâm Tương tỉnh Hồ Nam
30-01 Giáp Tuất: đến huyện Kì Dương tỉnh Hồ Nam
04-02 Giáp Tuất: đến Quế Lâm tỉnh Quảng Tây
29-03 Giáp Tuất (18-05-1814): về qua ải Nam Quan

(tham khảo: Nguyễn Du toàn tập, Nhà xuất bản Văn Học, Việt Nam, 1994)
No comments:

Post a Comment