Search This Blog

Thursday, 27 July 2017

017 Thái Bình thành hạ văn xuy địch 太平城下聞吹笛


西

 

Thái Bình thành hạ văn xuy địch
 

Thái Bình thành ngoại tây phong khởi,
Xuy trứu Ninh Minh nhất giang thủy.
Giang thủy trứu hề giang nguyệt hàn,
Thùy gia hoành địch bằng lan can.
Nhị thập thất nhân cộng hồi thủ,
Cố hương dĩ cách vạn trùng san.

 

Dịch nghĩa: Dưới thành Thái Bình nghe thổi địch
 

Ngoài thành Thái Bình gió tây nổi lên
Làm cho nước sông Ninh Minh gợn sóng
Nước sông gợn sóng, trăng sông lạnh
Có người nào tựa lan can thổi sáo
Khiến cho hai mươi bảy người trong đoàn đều quay lại nhìn
Nhưng cố hương đã cách muôn trùng núi non

 

Dịch thơ: Dưới thành Thái Bình nghe thổi địch
 

Ngoài thành Thái Bình gió tây nổi
Nước sông Ninh Minh sóng gợn lan
Nước sông gợn sóng, trăng sông lạnh
Kìa ai thổi sáo tựa lan can
Hai mươi bảy người quay đầu lại
Cố hương đã cách núi muôn vàn

 

(Đặng Thế Kiệt dịch)No comments:

Post a Comment