Search This Blog

Friday, 27 February 2015

Bắc Hành Tạp Lục 北行雜錄


Chuyến đi: 06/05/1813 - 27/10/1813
Ở Yên Kinh khoảng 20 ngày.
Chuyến về: 16/11/1813 - 18/05/1814

001 Long Thành cầm giả ca 龍城琴者歌
002-003 Thăng Long 昇龍
004 Ngộ gia đệ cựu ca cơ 遇家弟舊歌姬 
005 Giáp thành Mã Phục Ba miếu 夾城馬伏波廟
006 Quỷ Môn Quan 鬼門關
007 Lạng thành đạo trung 諒城道中
008 Lưu biệt cựu khế Hoàng 留別舊契黃
009 Nam Quan đạo trung 南關道中 
010 Trấn Nam Quan 鎭南關 
011 Mạc phủ tức sự 幕府即事
012 Minh Giang chu phát 明江舟發 
013 Hoàng Sào binh mã 黄巢兵馬 
014 Ninh Minh giang chu hành 寧明江舟行
015 Vọng Quan Âm miếu 望觀音廟
016 Tam Giang khẩu đường dạ bạc 三江口塘夜泊 
017 Thái Bình thành hạ văn xuy địch 太平城下聞吹笛
018 Chu hành tức sự 舟行即事
019 Thái Bình mại ca giả 太平賣歌者 
021 Đề Đại Than Mã Phục Ba miếu 題大灘馬伏波廟
022 Vãn há Ðại Than tân lạo bạo trướng chư hiểm câu thất 晚下大灘新潦暴漲諸險俱失

No comments:

Post a Comment